Кодекс на труда

kodeks-na-truda-lalov-consult

Услуги за клиенти насочени към Кодекса на труда

Изготвяне на договори, тяхното изменение и прекратяване;

Изготвяне на заповеди, правилници, правила и др.;

Изготвяне на документи свързани с искане на обяснения преди налагане на дисциплинарни наказания;

Изготвяне на становища срещу незаконосъобразни действия на работодателя;

Изготвяне на становища за защита срещу дисциплинарни наказания;

Изготвяне на становища защита срещу незаконно уволнение;

Консултации относно обезщетение за трудова злополука;

Консултации относно правото на използване на платен и неплатен отпуск;

Консултации относно ползване на отпуск при временна неработоспособност;

Подаване на молби, жалби и сигнали до компетентните органи.