Постановление № 118 от 20 май 2014 и Постановление № 160 от 01 юли 2016

postanovlenie-118-lalov-consult

Услуги за бенефициенти и кандидати на безвъзмездна финансова помощ по реда на ПМС № 118

Изготвяне на документи и консултиране на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, по реда на Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Услуги за бенефициенти и кандидати на безвъзмездна финансова помощ по реда на ПМС № 160

Изготвяне на документи и консултиране на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки.