Търговски закон и Закон за юридическите лица с нестопанска цел

targovski-zakon-lalov-consult

Услуги за клиенти насочени към Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Изготвяне на документи за регистрация на дружества по смисъла на Търговския закон и сдружения по смисъла на Закон за юридическите лица с нестопанска цел;

Цялостно правно обслужване на дружества и сдружения (изготвяне на заповеди, инструкции, вътрешни правила за дружеството/сдружението, покани за свикване на общо събрание и др.);

Вписване на актове в Агенция по вписвания, подаване и получаване на документи, както и извършване на справки пред съответните компетентни органи.